Live Cam Japan, Sasebo Port Webcam, Nagasaki

Live Cam Japan, Sasebo Port Webcam, Nagasaki

Live Cam Japan, Sasebo Port Webcam, Nagasaki

Sasebo (ไฝไธ–ไฟๅธ‚, Sasebo-shi) is a core city located in Nagasaki Prefecture, Japan. As of 1 … Sasebo Naval District, founded in 1886, became the major port for the Japanese navy in its operations in the First Sino-Japanese War. Sasebo is a city on Japanโ€™s Kyushu Island. It’s known for Huis Ten Bosch, an amusement park modeled after a Dutch town, with canals, replica buildings, windmills and flower gardens. Kujukushima Aquarium has dolphins, coral reefs and many jellyfish. Off the coast, boats cruise among the forested Kujukushima Islands, part of Saikai National Park. To the south, Saikai Bridge is a popular spot to view cherry blossoms.

Leave a Comment

shares